Pravidla fotosoutěže Vikýře Play s lékem Wobenzym

Fotosoutěž Vikýře Play s lékem Wobenzym, dále jen „soutěž“, probíhá v období od 5. 5. 2013 do 30. 10. 2013 na internetových stránkách vikyreplay.wobenzym.cz. Soutěží se s digitálními fotografiemi z výstavy Vikýře Play. Soutěž je určena soutěžícím starším 18 let.

Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost Mucos Pharma CZ, s.r.o., se sídlem: Průhonice, Uhříněveská 448, IČ: 18630138, (dále jen „Provozovatel“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v souladu s těmito pravidly fotografii z výstavy Vikýře Play. Odesláním fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice nebo Slovenské republiky. Soutěžící musí být starší 18-ti let.

Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 2 MB. Soutěžící může přihlásit maximálně jednu fotografii za čtrnáct dní.

Účastník soutěže zasláním fotografií do soutěže potvrzuje, že

a) je autorem přihlášených fotografií nebo že má s autorem vypořádána autorská práva a že tyto fotografie jsou původní

b) disponuje veškerými právy k těmto fotografiím

c) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografiích zobrazeny, včetně svolení poskytnout takové fotografie do soutěže a zveřejnit ji podle těchto pravidel

d) užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli

e) pokud účastník soutěže nepřihlašuje sebe, je povinen mít souhlas od osoby vyobrazené na fotografii

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a fotografií účastníků soutěže nebo osob zobrazených na soutěžních fotografiích v tištěných a internetových mediích. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené fotografie a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

Účastník soutěže uděluje přihlášením fotografií do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových mediích, otištění v tiskových a propagačních materiálech Provozovatele, nebo také užití ve formě kalendáře vydaného Provozovatelem či mobilních službách a multimédiích produkovaných Provozovatelem.

Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

Systém soutěže a přihlašování fotografií

Soutěžící se stává účastníkem soutěže po vyplnění registrace a vložením první soutěžní fotografie. Tím je mu automaticky vytvořen soutěžní profil. Další fotografie do soutěže může vkládat ve svém profilu v období určeném pro přihlašování.

Fotografie přihlašuje účastník soutěže vložením do internetových stránek vikyreplay.wobenzym.cz. Účastník soutěže dále uvádí své občanské jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Způsob hlasování a limity hlasů

O pořadí jednotlivých fotografií rozhodnou hlasováním uživatelé internetových stránek vikyreplay.wobenzym.cz dle svých osobních preferencí na těchto stránkách.

Hlasování je omezeno na 1 hlas na jednu IP adresu pro každou fotografii za 24 hodin. Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a soutěžící bude ze soutěže vyloučen! K vyloučení může dojít i při odhalení vícenásobné registrace. Aby se zabránilo používání tzv. robotů, uživatelé mohou hlasovat až po zodpovězení kontrolní otázky. Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící zveřejňovat odkaz na soutěžní fotografii na svých osobních stránkách a profilech.

Účastí v hlasování akceptuje hlasující tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Ceny

Výherci jsou vyhlašovaní každý 14 dní. Ceny pro každý vyhlašovací termín budou oznámeny na stránkách vikyreplay.wobenzym.cz.

Tři soutěžící, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a jejichž fotografie dostaly nejvíce hlasů, získají tyto ceny.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Výherci soutěže budou informováni e-mailem nebo telefonicky Provozovatelem. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže. 

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být do dvou dnů informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 2 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3 x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese a 3 x na jím uvedeném telefonním čísle.Před předáním výhry může Provozovatel soutěžícího vyzvat k prokázaní totožnosti.

Pokud Provozovatel zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách vikyreplay.wobenzym.cz.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v soutěži. Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

 

© 2018 Mucos Pharma CZ

Wobenzym je volně prodejný lék (bez lékařského předpisu).
Lék pro vnitřní užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.